קטגוריות משחקים


המלצת האתר


תקנון ותנאי שימוש באתרתנאי שימוש באתר

גולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.vins.co.il (להלן - האתר). הנהלת האתר מודה לכם על כניסתכם לאתר ומקווה כי תפיקו את מירב ההנאה מהשהות באתר.

א. הוראות כלליות

1. השימוש של כל אדם (להלן - המשתמש) באתר על כל מדוריו והשירותים שהוא מספק הוא בכפוף להוראות החוק והוראות תקנון זה, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולארי ו/או כל אמצעי תקשורת אחר הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד.

2. בטרם עשיית שימוש כלשהו באתר, יש לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

3. יודגש שוב: גלישה באתר, כניסה אליו ו/או כל שימוש אחר בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל האמור בתקנון. משכך, הוראות התקנון יחולו על כל פעולה שיבצע משתמש באתר. באם משתמש אינו מסכים לתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לחלק מהם, עליו להפסיק לעשות שימוש כלשהו באתר.

4. השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר שימוש בעל אופי מסחרי ללא אישור מראש של הנהלת האתר.

5. מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בלשון זכר אולם הוא מתייחס, כמובן, לנשים וגברים כאחד.

6. אין לראות בהוראה מהוראות התקנון כגורעת מהוראה אחרת שבו.

7. כותרות תקנון זה הינן לצורך הנוחות בלבד.

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תקנון זה לבין פרסום אחר, מכל סוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה.

9. ניתן לפנות להנהלת האתר בענייני האתר בלבד דרך מדור "צור קשר" ו/או כתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בלבד, והנהלת האתר תעשה מאמץ להשיב לפניות תוך זמן סביר. פניות לכתובות אחרות לא יענו.


ב. זכויות הנהלת האתר

10. הנהלת האתר היא בעלת זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות המגולמות באתר, לרבות, עיצוב האתר, שם האתר, שם המתחם של האתר וכיו"ב, למעט תכנים שהועלו לאתר ע"י משתמשים. שימוש ו/או העתקה במרכיבים המגולמים באתר עלולה לעלות לכדי הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות, תביעות שעלות כספית גבוהה כרוכה בהן, ועל המשתמש להיות ער לכך.

11. הנהלת האתר שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, ללא צורך לספק הסברים ו/או לתת הודעה מוקדמת על-כך לגורם כלשהו. על משתמש המעוניין לשמור על תכנים שהעלה לאתר לדאוג בעצמו לגיבוי שלהם ולא להסתמך על שימורם באתר.

12. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ע"י גורמים חיצוניים כלשהם ו/או עקב תקלות ובעיות שונות.

13. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את האתר, היקפו, השירותים המוצעים בו, עיצובו, תוכנו ומידת זמינותו, מכל סיבה שהיא, ללא צורך לספק הסברים ו/או לתת הודעה מוקדמת לגורם כלשהו.

14. כל אדם המקבל על עצמו את תקנון האתר מוזמן לגלוש באתר ולעשות בו שימוש. ואולם, להנהלת האתר הזכות למנוע השתתפות (מכל סוג) מכל אדם, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמקה בפניו ו/או בפני גורם אחר כלשהו.

15. אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה תקין ויוביל לדף אינטרנט פעיל. מובהר בזאת כי כניסה לאתר אחר דרך קישוריות שמופיעות באתר היא על אחריות המשתמש בלבד ואין הנהלת האתר אחראית בקשר לאתר המקושר.

ג. חובות המשתמשים באתר

16. כל משתמש באתר מתחייב להשתמש באתר בכפוף לכל דין ובהתאם לתקנון זה, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם. מחובת כל משתמש באתר לבדוק מעת לעת את התקנון והוא יראה כמסכים לכל האמור בו לרבות תיקונים שגולמו בתקנון עובר לפעם האחרונה בה עשה המשתמש שימוש כלשהו באתר.

17. המשתמש באתר זה מתחייב להימנע מלפגוע בדרך כלשהי בצד שלישי כלשהו ו/או בזכויותיו, במישרין או בעקיפין, ובנוסף, מתחייב המשתמש באתר להימנע מלתרום ו/או לגרום לפגיעה בצד שלישי ע"י גורם אחר.

18. משתמש באתר מתחייב להימנע מפגיעה בזכות משפטית כלשהי של האתר, מנהלו וצד שלישי כלשהו. גולש אשר יפגע בזכות כלשהי, לרבות זכות קניינית ו/או כל זכות אחרת של מנהל האתר ו/או של צד שלישי כלשהו מסתכן בתביעה מצד הנפגע או מי מטעמו ויישא באחריות המלאה ביחס לתביעה כאמור, ולעלויות הכספיות הכרוכות בה. בנוסף, משתמש אשר יבצע מעשה העולה לכדי עבירה פלילית כהגדרת הדין יישא באחריות הבלעדית לתוצאות מעשיו ומסתכן בניהול הליך פלילי כנגדו.

ד. אחריות המשתמשים באתר

19. הואיל והאתר מאפשר למשתמשים להעלות תכנים שונים במסגרת כרטיס אישי, בלוג אישי, ממשקים מסוימים וכיו"ב. יובהר בזאת כי כל תוכן שיועלה על-ידי משתמש לאתר יהיה תחת אחריותו המלאה של הגולש שהעלה אותו.

20. כל משתמש המעוניין להעלות תכנים על-גבי האתר, מתחייב בזאת כי יעלה לאתר תכנים אשר לו הזכויות הבלעדיות והמלאות בהם בלבד, לרבות, זכויות הקניין הרוחני, ובכללן זכות היוצרים הכלכלית והמוסרית ו/או תכנים שהמשתמש הוא בעל הרשאה מבעלי הזכויות בהם להעלותם לאתר.

21. כל משתמש באתר מתחייב בזאת להימנע מלהעלות לאתר תכנים אשר הוא מוגבל משפטית, באופן חלקי או מלא, מלעשות בהם שימוש.

22. כל משתמש באתר מתחייב להימנע מלהעלות על-גבי האתר תוכן לא חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או משדל מאן דהו לביצוע עבירה פלילית.

23. כל משתמש באתר מתחייב להימנע מלהעלות תוכן המהווה ו/או מכיל, ולו לכאורה, דברי לשון הרע כלפי מאן דהו ו/או ציבור אנשים, וכן תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם ו/או חומר שפרסומו אסור ע"פ הוראת דין כלשהי.

24. כל משתמש באתר מתחייב להימנע מלהעלות באתר ביטויי אלימות ו/או גזענות ו/או קללות ו/או דברי נאצה אחרים מכל סוג שהוא.

25. כל משתמש באתר מתחייב שלא להעלות על-גבי האתר אמצעים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב אשר השימוש בהם כרוך בתשלום, לרבות, קישוריות לאתרי אינטרנט המאפשרים שימוש לא חוקי בתוכנה, פרסום סיסמאות גישה, שמות משתמש ו/או פרטים אחרים כלשהם המסייעים לביצוע פעולה כאמור.

26. כל משתמש באתר מתחייב שלא לפרסם על-גבי האתר מידע העלול להביא להטעיית הצרכן.

27. היה ומשתמש מעוניין להעלות לאתר חומר אשר השימוש בו כרוך בתשלום תמלוגים ו/או תשלום אחר כלשהו לבעל הזכות בתוכן או בחלק ממנו ו/או לארגון המאגד בעלי זכויות, מתחייב המשתמש שלא להעלות את התוכן על-גבי האתר בטרם הסדרת תשלום תמלוגים ו/או תשלום אחר, כנדרש ע"י היוצר ו/או ארגון היוצרים הרלוונטי.

28. המשתמש מתחייב לוודא מראש ובטרם העלאת תוכן לאתר כי אין בהעלאת התוכן משום הפרת זכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות הקניין הרוחני שלו.

29. הנהלת האתר אינה שומרת תכנים שהעלו גורמים שונים לאתר, במסגרות המאפשרות זאת. היה וגורם שהעלה תוכן לאתר מעוניין לשמרו, עליו לעשות זאת בעצמו ללא תלות בפעילות האתר.

30. בכדי למנוע שימוש לא מורשה ו/או שימוש לרעה

ה. נוהל הודעה והסרה

31. יובהר בזאת כי הנהלת האתר אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על התכנים השונים המועלים לאתר ע"י משתמשים בו, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים כאמור. האחריות המלאה על תכנים שהועלו לאתר ע"י משתמש היא של המשתמש, ושלו בלבד.

32. היה וגורם כלשהו נתקל בתוכן שהוצב באתר ע"י משתמש תוך הפרת זכות היוצרים ו/או זכות אחרת של אותו גורם, רשאי אותו גורם לפנות בתלונה על-כך להנהלת האתר.

33. במסגרת תלונה כאמור, יפרט הגורם המתלונן את פרטי ההפרה הנטענת, לרבות כל הפרטים הנדרשים לזיהוי התוכן וכן את הדרך בה היה אותו גורם לבעל הזכות בתוכן.

34. עם קבלת ההודעה ולאחר בירורה תפעל הנהלת האתר להסרת התוכן מהאתר תוך זמן סביר.

ו. סמכות שיפוט

35. על האתר ותקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת משפטית שתתעורר בין הנהלת האתר לבין משתמש באתר ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש באתר תתברר אך ורק בפני בית המשפט המוסמך לכך בעיר באר-שבע, אשר לו הסמכות הבלעדית לדון בעניינים כאמור.

ז. פרטי התקשרות של הנהלת האתר

36. פניות להנהלת האתר בקשר לפעילות האתר ובכלל, ובקשר לאמור בסעיפים 31 - 34 לתקנון בפרט, יעשו לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]

הנהלת אתר www.vins.co.il שבה ומאחלת לכל המשתמשים באתר גלישה נעימה.

קטגוריות משחקים מובחרות בוינס

משתמשים רשומים בלבד מקבלים נקודות על ידי דירוג תכנים באתר, שליחת תגובות, שמירת משחקים במועדפים ושיתוף תכנים באתר וינס.